KURSE VERORE 2023

Qendra Kulturore AR ka organizuar kurse verore të cilat nuk janë të fokusuara vetëm në fushën e filozofisë dhe kulturës, por kanë si synim të integrojnë dhe transformojnë të rinjtë në mënyrë të gjerë. Këto kurse janë zgjatur për 2 javë dhe kanë ofruar një program të pasur të aktiviteteve dhe eksperiencave të përbashkëta që kanë përfshirë ushtrime psikologjike dhe mësime filozofike, por edhe një ndërveprim të thellë ndërmjet pjesëmarrësve.

Në këto kurse, të rinjtë kanë pasur mundësinë të eksplorojnë temat e jetës në mënyrë të thellë. Mësimet filozofike nuk janë vetëm teori, por janë prezantuar si mënyra për të kuptuar se si të ndërtojnë një mënyrë jetese më të pasur dhe të ndërgjegjshme. Nëpërmjet ushtrimeve psikologjike, ata kanë mësuar të njohin dhe menaxhojnë më mirë emocionet dhe mendjet e tyre.

Përveç asaj, ky program i kurseve verore ka përfshirë aktivitete të tjera të përbashkëta që kanë përmirësuar aftësinë e të rinjve për të njohur njëri-tjetrin dhe për të bashkëpunuar në një mjedis të hapur dhe të përkrahur. Ky aspekt është thelbësor për integrimin social dhe për zhvillimin e aftësive të komunikimit dhe bashkëpunimit.

Rezultati i këtij procesi të kurseve verore ka qenë i jashtëzakonshëm. Pjesëmarrësit kanë përjetuar eksperienca të pasura jetësore dhe kanë zhvilluar aftësitë që janë të rëndësishme për të përdorur në të ardhmen e tyre. Ky projekt është një shembull i suksesit për të integruar edukimin, zhvillimin personal dhe bashkëpunimin në një paketë të vetme të pasur dhe frymëzuese.


  • Postuar më: 11 Tetor, 2023