KURSI I DREJTUESVE

Në vijim të përpjekjeve për të ndihmuar të rinjtë të zhvillohen në mënyra të ndryshme, Qendra Kulturore AR ka organizuar një program të veçantë të quajtur "Kursi i Drejtuesve." Ky kurs është projektuar për të ndihmuar të rinjtë të zhvillohen në liderë të ndritur dhe të ndikojnë pozitivisht në shoqërinë e tyre dhe komunitetin.

Ky kurs ka zgjatur dy ditë dhe ka përfshirë një gamë të gjerë aktivitetesh dhe mësimin e aftësive të nevojshme për të qenë liderë të suksesshëm. Pjesëmarrësit janë nxitur të zhvillojnë aftësi të tilla si menaxhimi i kohës, komunikimi efektiv, udhëheqja, dhe zhvillimi personal. Përmes ushtrimeve, diskutimeve dhe projekteve të grupit, ata kanë pasur mundësinë të zbulojnë potencialin e tyre si liderë.

Një aspekt kyç i këtij kursi është theksuar mbi vlerat dhe etikën e një lideri të suksesshëm. Pjesëmarrësit janë nxitur të kuptojnë përgjegjësinë e tyre ndaj komunitetit dhe të ndërgjegjësohen për ndikimin që kanë në të. Kjo përkushton një qëllim të madh në përgatitjen e të rinjve për të qenë liderë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm.

Rezultati i Kursit të Drejtuesve ka qenë i frymëzueshëm dhe i suksesshëm. Pjesëmarrësit kanë zhvilluar aftësitë dhe besimin në vetvete për të qenë liderë të ndritur. Ata janë të pajtueshëm të përdorin këto aftësi në projektet dhe iniciativat e tyre personale dhe komunitare. Ky kurs është një dëshmi e qartë se edukimi dhe trajnimi i të rinjve në udhëheqje mund të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe të dobishme në shoqërinë tonë

  • Postuar më: 11 Tetor, 2023