AKTIVITETI MASHKULLOR DHE FEMËROR

Në muajin Maj, u zhvillua një aktivitet i veçantë që kishte për qëllim prezantimin e arketipeve femërore dhe mashkullore. Aktiviteti u nda në dy seksione të veçanta, një për vajzat dhe një për djemtë, duke ofruar një përvojë të thelluar dhe të përqendruar për secilën grup

.Në seksionin për vajzat, u prezantuan arketipet femërore të përshkruara nga autorja Jean Shinoda Bolen. Gjatë këtij prezantimi, pjesëmarrëset patën mundësinë të eksplorojnë dhe të kuptojnë më mirë rolet dhe energjitë e ndryshme që përfaqësojnë arketipet femërore si: Athina, Hera, Persefona dhe Afërdita. Diskutimet u fokusuan në mënyrën se si këto arketipe mund të ndihmojnë gratë në zhvillimin personal dhe në përmirësimin e ndërgjegjësimit për vetveten.

Ndërkohë, në seksionin për djemtë, u prezantuan arketipet mashkullore të përshkruara nga psikologu Carl Gustav Jung. Këto arketipe përfshijnë figura si Mbretin, Luftëtarin, Magjistarin dhe Të Dashurin, të cilat përfaqësojnë aspekte të ndryshme të psikikës mashkullore. Diskutimet ndihmuan pjesëmarrësit të kuptojnë më mirë rolet dhe sfidat që hasin burrat në përpjekjet e tyre për të gjetur ekuilibër dhe përmbushje personale.

Të dyja seksionet kishin për qëllim të thellonin ndërgjegjësimin për rolet tradicionale dhe moderne që luajnë arketipet në jetën tonë të përditshme. Përmes diskutimeve dhe aktiviteteve interaktive, pjesëmarrësit u inkurajuan të reflektojnë mbi rolet e tyre individuale dhe të gjejnë mënyra për të integruar këto arketipe në mënyrë të shëndetshme dhe të balancuar në jetën e tyre.Aktiviteti u vlerësua shumë nga të pranishmit për qasjen e tij të detajuar dhe mbështetjen që ofroi në eksplorimin e identiteteve dhe roleve të tyre të brendshme. Prezantimi i arketipeve femërore dhe mashkullore ishte një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit personal dhe kuptimit më të thellë të vetvetes për të gjithë pjesëmarrësit.

  • Postuar më: 12 Qershor, 2024